อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

"ผอ.สพป.สพ.2" ปลื้มประเมินการทำงานรอบแรกฉลุย

นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สพ.2 ปลื้มเป็นไปในทิศทางบวกอย่างรอบด้าน เห็นผลในเชิงประจักษ์ทุกตัวชี้วัด จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.53 น.

นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. เป็นประธานกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สพ.2 และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง รอบแรกเดือนพฤษภาคม และรอบที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของทั้ง 2 ท่าน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ถือว่ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปในทิศทางบวกอย่างรอบด้านเห็นผลในเชิงประจักษ์ทุกตัวชี้วัดด้าน นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ระยะเวลา 6 เดือนแรกที่เข้ามาบริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปรับวัฒนธรรมการทำงานของราชการและเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่นั่งหน้างอรองาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้การทำงาน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน (Reading Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลคะแนนสอบ NT (National Test) นักเรียนชั้น ป.3 คะแนนสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพิ่มสูงขึ้นกว่า สพฐ.และระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตาม SP2-5Q MODEL


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น