อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

มอบโอกาสที่ดีกว่าให้เด็กยากไร้ กับโครงการ"The World of Firsts"

ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล คุณสามารถมอบโลกที่ดีกว่าให้กับเด็กที่ยากไร้ และชุมชนของพวกเขาได้ กับโครงการ “The World of Firsts” ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.10 น.


“ครั้งแรก” ของการก้าวสู่โลกใบใหม่ ด้วยการอุปการะเด็ก ที่ท่านจะช่วยเด็กคนหนึ่ง ให้ได้มีชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล “ครั้งแรก” ที่เด็กจะได้กินอาหารครบ 5 หมู่ ได้ดื่มน้ำสะอาด ได้โอกาสเรียนรู้ศึกษา ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า ได้มี สิทธิพูดและแสดงออกเพื่อตัวเองและชุมชน ร่วมสร้างโลกใบใหม่ ให้กับเด็กยากไร้ ด้วยการอุปการะเด็กวันนี้ 
 
The world of Firsts (โครงการอุปการะเด็ก) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและน าความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบริจาคเพียง 600 บาทต่อเดือน/ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน บริจาค 600 บาท ให้เพียง 1 ช่วยได้ถึง 3 
 
เงินบริจาคของท่าน 600 บาทต่อเดือน จะถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในความอุปการะ ครอบครัว และ ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถเติบโตและพัฒนาศักยภาพของตนเองนั้น นอกจากการ ช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสทางการศึกษาแล้ว ครอบครัวเด็ก และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ย่อมเป็น องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นมามีศักยภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังนี้
 
1.ช่วยเหลือเด็กในอุปการะและครอบครัว
ให้ความช่วยเหลือทั้งในภาวะวิกฤต และความจำเป็นในชีวิตที่ขาดแคลน
- อาหารแห้ง อุปกรณ์อนามัยช่วงภัยพิบัติ
- ชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้า อุปกรณ์การเรียน
- ค่าเดินทางไปโรงเรียน หรือ ไปพบแพทย์เวลาป่วย
- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
- มอบไก่ เป็ด พันธุ์ปลา พันธุ์ผัก เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในบ้านและอาชีพเสริม
 
2.บรรเทาปัญหาเร่งด่วนที่สุดของชุมชน
เด็กในความอุปการะและครอบครัว รวมถึงเด็กและครอบครัวอื่นในชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือผ่าน โครงการต่างๆ 
- โครงการให้ความรู้สู้ภัยพิบัติ
- โครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
- โครงการเกษตรต่อยอดในชุมชน
- แหล่งน้ำสะอาดในโรงเรียนและชมุชน
- ซ่อม/สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร
- จัดค่ายวิชาการรักการอ่าน และทักษะอาชีพ
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

3.ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพชาวบ้าน อาสาสมัคร แกนนำเยาวชนเพื่อผลในระยะยาว 
- จัดเตรียมกลุ่มท างานเพื่อการดูแลในช่วงพิบัติภัย
- ประชุมแผนความช่วยเหลือร่วมกับชุมชน
- สร้างและต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร แกนน าเยาวชน และเครือข่ายการดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็ก และ เครือข่ายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพราะเราเชื่อว่าการให้จุดประกายความหวังและรอยยิ้ม พบความสุขจาการให้ ร่วมอุปการะเด็กยากไร้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กจากครอบครัวยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุขได้ที่ : https://bit.ly/3vnQNos

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น