อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ป.ป.ช.ยะลา ขับเคลื่อนป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ป.ป.ซ.ยะลา จับมือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เครื่อข่ายป่าชุมชน เครือข่าย ทสม. ขับเคลื่อนป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.29 น.


ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายสิทธิชัย บรรพต ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ โครงการพระราชดำริ เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย ทสม.จังหวัดยะลา และ รสทป.อ.เบตง เข้าร่วมนายบัณฑิต ผอ.สำนักงาน ปปช.จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสาธารณะ เป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน และสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนในการทุจริต มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบเป็นต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการเสนอมาตรการความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ ป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามนัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนหลายมาตรการ เช่น มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ มาตรการป้องกันการการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เป็นต้นทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพต่อไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา จึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ "มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ดึงเครือข่ายหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชุมวางแผนรับมือเพื่อป้องกันและยับยั้งการทุจริตในพื้นที่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 66