อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระวันรัตมอบพระบรมสารีริกธาตุให้วัดเกษรศีลคุณ

สมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.35 น.


สมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร มอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับ พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี เพื่อบรรจุในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ ศาลา 100 ปี ภายใน วัดบวรนิเวศฯราชวรวิหาร โดยมีคณะบุคคลเข้าร่วมดังนี้ พระอธิการบุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า), พระอธิการเฉลิม ธัมมวโร เจ้าอาวาส วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน, อภัย จันทนจุลกะ, วรวิทย์ กังศศิเนียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ปัญญา อุดชาชม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา จ.อุดรธานี , ประกรณ์เกียรติ ญาณการ เลขานุการประจำคณะกรรมมาธิการ คณะกรรมมาธิการการศาสนาฯ, จินตนา เครือพิมพ์, ศรีสัมพันธ์ มาประณีต, ชนิดาภา มาประณีต, พัชรินทร์ พูนศิริวงศ์, อภิญญา แจ้งอริยวงศ์, ศิริพร สุสมาวัตนะกุล, นิสา โรจน์รุ่งรังสี, สายทิพย์ โรจน์รุ่งรังสี, เบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์, นุชนารถ แซ่โค้ว, เสถียรพงษ์ เพ็ชรตระกูล, กิตติพงษ์ ศรีสุวะ และ ธัชกร แต้ศิริเวช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ, ถวายงานเจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ผู้ประสานงาน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60