อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

พม. เตรียมสถานคุ้มครองดูแลกลุ่มหลากหลายทางเพศ

พม.เลือกสถานคุ้มครองที่จังหวัดเชียงราย เป็นสถานคุ้มครองนำร่องแบบทางเลือก (Alternative Care) เพื่อดูแลผู้เสียหายกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ( LGBTQI ) จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามมาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ พม. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการอย่างเหมาะสมในเรื่องอาหารที่พักการรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำเนาของผู้นั้น  การดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย
 
โดยปี 2564  นี้ พม. ได้เตรียมการเพื่อดูแลกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI โดยพม. จะพิจารณาให้สถานคุ้มครองที่จังหวัดเชียงราย เป็นสถานคุ้มครองนำร่องแบบทางเลือก (Alternative Care) เพื่อดูแลผู้เสียหายกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มที่อาจมีความต้องการบริการเฉพาะทาง ในอนาคต

ทั้งนี้ พม. ได้ร่วมมือกับองค์การ Winrock International ในการศึกษาแนวทางการดูแลกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้  จากการศึกษามาใช้ในการวางแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
 หากพบเห็นการกระทำผิดค้ามนุษย์ หรือพฤติการณ์เสี่ยง ตามข้อบ่งชี้ข้างต้น สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  หรือ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “PROTECT- U พม. พร้อมคุ้มครองคุณ”  ได้ตลอด  24 ชม.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น