อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ.

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลกระจายอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.


การกระจายอำนาจการปกครองเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนอำนาจจากส่วนกลาง ประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจจะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยการเลือกตั้ง การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลกระจายอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนายก อบจ. และกำหนดให้ใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. มีผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ 331 คน และสมาชิกสภา อบจ. 8,070 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. มากที่สุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 352 คน แบ่งเป็นนายก อบจ. 8 คน และสมาชิกสภา อบจ. 344 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. น้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี รวม 34 คน แบ่งเป็นนายก อบจ.1 คน และสมาชิกสภา อบจ. 33 คนอบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย นายก อบจ.เป็นฝ่ายบริหาร และสภา อบจ.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ นายก อบจ. มีวาระการทำงานในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง

หน้าที่และอำนาจของ อบจ.คือดำเนินกิจการภายในจังหวัด เช่น ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย จัดทำนโยบายและแผนงานของ อบจ. รวมถึงประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจำนวน 46,610,759 คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 สำหรับการประกาศรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. จะดำเนินการได้ภายใน 30 วัน กรณีมีข้อเรียกร้องว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมายและ กกต. ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ไม่เกิน 60 วันตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าพรรคแกนนำฝ่ายค้านที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก อบจ. 25 จังหวัด ได้รับเลือกตั้ง 9 จังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของพรรคแกนนำฝ่ายค้านลดต่ำลง ส่วนอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก อบจ. ในนามคณะก้าวหน้า 42จังหวัด ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่จังหวัดเดียว สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการเมืองสุดโต่งที่ทำลายความสงบสุขและสร้างความแตกแยกในบ้านเมือง สำหรับผู้ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากตระกูลใหญ่และเป็นทายาทนักการเมืองในท้องถิ่น ลงสมัครรับเลือกตั้งอิสระและได้รับการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการออกเสียงเลือกตั้ง หาก อบจ.มีการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามนโยบายที่หาเสียงไว้และมีการทำงานในทิศทางเดียวกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับส่วนรวมในท้องถิ่นอย่างแน่นอน

---------------------------------------
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 63