อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

38 ปี ศูนย์พัฒนาภูพานฯ ต่อยอด-พัฒนา-ชีวิตยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.


"5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ปีนี้ 2563 ทาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  .สกลนคร เป็นอีกพื้นที่ในการทดลองพัฒนา ต่อยอดให้ชาวบ้านในท้องที่ ได้มีอาชีพมากว่า 38 ปี และได้สืบสานต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นการพัฒนา

ทีมงาน 1/4 Special Report ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 ถือเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั่วประเทศ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ฝึกอบรมเพิ่มเติม และนำไปปฏิบัติได้เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่ทำมาหากินของตนเอง ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยปีนี้ครบรอบ 38 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงมีการจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตลอดระยะเวลา 38 ปี

38 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

จากรายงานผลการดำเนินงานระบุว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง ถ่ายทอดให้แก่ราษฎรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม การส่งเสริม และการขยายผล

โดยปีงบประมาณ 2563 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน รวม 45,161 คน แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ฯ จึงงดรับคณะศึกษาดูงานในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 โดยศูนย์ฯได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การอบรมออนไลน์ การอบรมแบบกลุ่มย่อย การอบรมผ่านโปรแกรมต่าง ๆ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 4,463 คน หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และหลักสูตรการเลี้ยง ปลานิลแดง ร่วมกับ เป็ดบาบารี่ลูกผสม ในบ่อครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยนำผลสำเร็จดังกล่าวมาสาธิต และขยายผลให้กับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้คือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดทำพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายส่วน ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการปลูกและบำรุงรักษาสภาพป่าไม้ พื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลาดตระเวนป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้รอบศูนย์ฯ ส่งเสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการปลูกป่าควบคู่ไปกับการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเยาวชน เพื่อการพิทักษ์ป่าไม้ หลักสูตรเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ หลักสูตรชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ในปัจจุบันพบว่าสัตว์ป่าในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่ง   พบสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 227 ตัว และพบนกยูงไทยเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5 ตัว

ขณะที่ ด้านอาชีพ สาธิตตัวอย่างความสำเร็จด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายและครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืช การทำปุ๋ยใช้เอง การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ในแปลง ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  

38 ปี ศูนย์พัฒนาภูพานฯ ถือเป็นอีกภาพแห่งความสำเร็จ ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่  9 ซึ่งปัจจุบันมีการต่อยอด และพัฒนาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น