อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สส.ชู "อีโคสคูล" ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชู “อีโคสคูล” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.


เมื่อวันที่  29 ต.ค.ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (อีโคสคูล) ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วย สำนักงานเขตพระโขนง โดย นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา โดย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผอ.เขตบางนา

เพื่อสนับสนุนและผลักดัน 11 โรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เขตพระโขนง เขตบางนา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็น “พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” ตลอดจนขยายผลไปยังภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไปนายสุรชัย กล่าวว่า การปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และค่านิยมที่ดีในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนไทย จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับพวกเขาในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออีโคสคูล มาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาสำหรับ ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล) ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทีมที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจะทำหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ (อีโคสคูล) สำนักงานเขตพระโขนง และ สำนักงานเขตบางนา จะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย ประสานงานและติดตามงานในโรงเรียน โดยมี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ประสานงานกับภาคีหลัก ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันนโยบายของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังมีโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการอีโคสคูล การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน นำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดจริงในโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป ทั้งนี้ จะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563 – 2565) ของการดำเนินโครงการ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14