อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ตื่นเถิดเด็ก-เยาวชน ปลดแอกตนพ้นการถูกครอบงำ

ห้วงเวลาการมีชีวิตของคนๆหนึ่ง วัยเด็กและวัยเยาวชนเป็นช่วงของวัยที่สำคัญและล้ำค่ามากที่สุดในชีวิต เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ชีวิตจากสิ่งต่างๆรอบตัว พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.


ห้วงเวลาการมีชีวิตของคนๆหนึ่ง วัยเด็กและวัยเยาวชนเป็นช่วงของวัยที่สำคัญและล้ำค่ามากที่สุดในชีวิต เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ชีวิตจากสิ่งต่างๆรอบตัว โดยได้รับพระคุณจากพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมาลืมตาดูโลกในสุคติภูมินี้ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอุ้มชูและฟูมฟักชนิดยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม หัดให้คลาน ตั้งไข่ เดิน จนกระทั่งวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับการสอนให้พูดและรู้จักวิธีการสื่อสารต่างๆ กับผู้อื่น พอถึงวัยเข้าโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและสังคมจากครู และได้รับการพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านการเรียนได้รับการสอนให้อ่านและเขียนหนังสือซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษา เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียน ประการสำคัญสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) จากการอ่านการศึกษามีความสำคัญต่อการบ่มเพาะความรู้ ความคิดแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยรู้ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งในด้านวิชาการ (scholar) วิชาชีพ (professional) และทักษะการดำเนินชีวิต (experience) อีกทั้งได้รับการพัฒนากระบวนการคิดให้รู้จักคิดเป็นระบบ (systematic thinking) คิดแบบบูรณาการ (integrated thinking) และคิดอย่างสร้างสรรค์ (creative thinking) ภายใต้หลักคิดที่ถูกต้องและไม่บกพร่องในจิตสำนึก จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “ผู้มีการศึกษา” (well educated person) ซึ่งเป็นเป้าหมายอันพึงประสงค์ของระบบการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ​และ​คุณภาพ เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและประชากรโลกในอนาคต

การตระหนักรู้ถึงสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน จะมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะเห็นประโยชน์กับการเอาใจใส่ในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรด้วยความรับผิดชอบ ทำให้มีความรู้ติดตัว ไม่ใช่เรียนเพื่อต้องการประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามค่านิยมผิดๆ ของสังคมบนเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่มีอุปสรรคขวากหนามมากมายที่จะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยปัญญา การขาดความรู้เท่าทันหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กอปรกับการขาดสติเป็นเหตุให้กระทำทุจริตทางกาย วาจาและใจได้ทุกเมื่อ ก่อให้เกิดโทษแก่ตนซึ่งจะนำชีวิตไปสู่ความตกต่ำและประสบกับอนาคตอันมืดมน เพราะผลของการกระทำได้ย้อนกลับมาเล่นงานตนเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของกฎหมายและกฎแห่งกรรม

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในความสับสนอลหม่านและโกลาหลวุ่นวายในลักษณะสังคมอนาธิปไตย(anarchy) ได้สร้างความเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ของประเทศและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง ท่ามกลางการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในทั่วโลก และทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในรอบศตวรรษ ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งมือกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาอุทกภัย ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฯลฯวิกฤติการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดสุดโต่งของอดีตนักการเมือง นักการเมือง นักวิชาการและเอ็นจีโอ ต้องการช่วงชิงอำนาจรัฐจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยร่วมกับต่างชาติตามทฤษฎีสมคบคิด (conspiracy theory) ซึ่งมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย​(constitutional monarchy)​ หรือระบอบประชาธิปไตย​อันมีพระมหากษัตริย์​ทรงเป็นประมุขไปเป็นระบอบประชาธิไตยแบบสาธารณรัฐ ซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างของประเทศที่ประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศไม่อาจยอมรับได้

ขอฝากความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ “พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน” ที่มีเล่ห์กลชั่วร้าย ไม่คำนึงถึงการทำลายประเทศชาติอันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิด ใช้วิธีการครอบงำความคิด ชักจูงเด็กและเยาวชนออกมาเป็นเกราะกำบังโดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด ฉะนั้นก่อนที่จะสายเกินแก้ เด็กและเยาวชนจะต้องถอนตัวออกจากการชุมนุมทางการเมืองโดยเร็วพลันด้วยการปลดแอกตนให้พ้นจากการถูกครอบงำความคิดที่เป็นอันตรายต่อตนเองและชาติบ้านเมือง กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เสียเถิดซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดที่ทุ่มเทความรัก ความห่วงใยและความเมตตา พร้อมที่จะเสียสละชีวิตให้แก่ลูกได้ทุกเมื่อ

..................................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 70