อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อาชีวะภาคใต้ 3"ตีปีกรับ"ผลิตบุคลากรรับเมืองต้นแบบ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เตรียมความพร้อมการพัฒนายกระดับด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.10 น.

นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา ประธานสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เตรียมความพร้อมการพัฒนายกระดับด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ  ที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาในพื้นที่ การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ครม.เห็นชอบเป็นหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 4 อำเภอของ จ.สงขลา ใมีความเข้มแข็ง ยกระดับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะที่มีความสมบูรณ์ครบวงจร  และเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบครบวงจรของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก
“มุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนบนพื้นฐานความเชื่อมโยงและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน  โดยรัฐอำนวยการประสานเชื่อมโยงและเชื่อมต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ทำห้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคววามไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป” นายสิทธิพงศ์กล่าว

นายสิทธิพงศ์ กล่าวว่าแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการดำเนินการในปี 2563-2568 ให้สามารถยกระดับการพัฒนาบุคลากร การศึกษาการวิจัยและเทคโนโลยีนพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาประกอบด้วย อ.จะนะ นาทวี เทพา และอ.สะบ้าย้อย เชื่อมโยงไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สงขลาและจ.สตูล ให้บังเกิดที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ สอดรับกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนนพื้นที่ที่มีความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสื่อสารในทุกวิธีการต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ

นายสิทธิพงศ์ กล่าวว่ากรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่ตรงตามสาขาวิชา ทักษะ สมรรถนะและจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่คำนึงถึงความต้องการ 3 ส่วน ได้แก่ ความต้องการกำลังการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาพรวมของประเทศ อนุภูมิภาคตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 9 พื้นที่สำคัญ คือ “โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เขตประกอบอุตสาหกรรมบานา เขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  เขตการค้าชายแดนทั้ง 9 เขตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสามารถบังเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและกำลังการผลิตและพัฒนาเน้นเฉพาะด้านการผลิตและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อรอรับการพัฒนาพื้นที่การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีนพื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อ.จะนะ

นายสิทธิพงศ์ กล่าวว่าในระยะกลางตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆตามประเภทอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ทำหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นไม่กว่า 60 หลักสูตร และภายใน 5 ปีบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการอบรมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 หมื่นราย เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ต้นแบบ และจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน อ.จะนะ ผลิตกำลังอาชีวะ 25,000 คน และกำลังแรงงานระดับปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมราง อุตสาหกรรมขนส่งทางน้ำและอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพิ่มไม่น้อยกว่า 200 คน ซึ่งรองรับแรงงานทั้งหมด 1 แสนคนเป็นอย่างน้อย “กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา จัดหลักสูตรสาขาขาดแคลน บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและการเพิ่มความสามารถภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาโดยมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง” นายสิทธิพงศ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%