อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ศปบ.จชต.รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาชายแดนใต้

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.29 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการเชิญผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ทบทวนการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์รายละเอียดแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 การกำหนดบทบาทหน้าที่หน้าที่และภารกิจโครงการสำคัญด้านความมั่นคง กรอบแนวคิด ทิศทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติงาน การจัดทำรายละเอียดโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบสารสนแทศเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สารสนเทศฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทย  นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษามีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  และดำเนินการสรุปผลการจัดการศึกษา    การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกันกำหนดแนวทางการรายงานผลการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคการศึกษา ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การแก้ปัญหาวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ  

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาเพื่อมีอาชีพและมีงานทำ ดิจิทัลชุมชนและการค้าออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา เรียนจบ มีอาชีพ มีงานทำ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%