อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

นครพนม ส่งมอบที่ดินให้ชาวบ้าน

นครพนม ส่งมอบที่ดินให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.59 น.

ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง หลังศาลาแสงสิงแก้ว ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม และ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมส่งมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ แปลงริมแม่น้ำโขงให้ชาวนครพนม โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนรับมอบและมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังมีการจัดทำหลักฐานของทางราชการ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นการคุ้มครองรักษาไว้ให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนมจากที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ระยะทางประมาณ 2,150 เมตร จากบริเวณทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองนครพนม หน้าวัดพระอินทร์แปลง ถึงท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ทำให้เกิดที่ดินริมแหล่งน้ำสาธารณะน้ำไม่ท่วมไม่ถึง เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และอยู่ในความรับผิดชอบของนายอำเภอแห่งท้องที่ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และโดยที่การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลรักษาจากกรมเจ้าท่าไปยังอำเภอ โดยผลของกฎหมาย และหากไม่มีการจัดทำหลักฐานของทางราชการไว้ เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้อย่างชัดเจน เกรงว่าในอนาคตอาจจะมีการบุกรุกเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้เป็นหลักฐานของทางราชการ โดยมีการกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนมต่อไปโดยก่อนหน้านี้ได้มีการออกหนังสือแจ้งความประสงค์ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ นพ 0118/2361 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมได้นัดรังวัดที่ดินในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยอำเภอเมืองนครพนมได้วางเงินมัดจำรังวัด จำนวน 47,220 บาท ซึ่งในการรังวัดมีผู้มาคัดค้าน 2 ราย 2 แปลง และเมื่อสำนักงานที่ดินได้จัดทำประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ปรากฏว่ามีผู้มาคัดค้านระหว่างประกาศฯ จำนวน 12 ราย 9 แปลง ดังนั้นช่างรังวัดจึงได้จัดทำรูปแผนที่แสดงส่วนคัดค้านเพิ่มเติม คงเหลือเนื้อที่ส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวมเป็นเนื้อที่ 71–1- 42.5 ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบและกฎหมาย สามารถดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ จึงได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็น 3 แปลง ได้แก่ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 2590 เนื้อที่ 19-0-62 ไร่ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นพ 2591 เนื้อที่ 15 -1- 45.3 ไร่ และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นพ 2592 เนื้อที่ 36-3-35.2 ไร่ โดยคิดเป็นมูลค่าที่ดินราคาประเมินไร่ละ 1 ล้าน 8 แสนบาท ราคาซื้อขายในปัจจุบันประมาณไร่ละ 25 ล้านบาท ทำให้พื้นที่ทั้ง 3 แปลงมีราคาซื้อขายรวมกว่า 1,783,906,250 บาท และได้มีการประกอบพิธีมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อให้เป็นสมบัติของชาวนครพนมในวันนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%