อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

สพม.19 ดึงลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ เสริมทักษะวิชาพิเศษ

สพม.19 ดึงลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ เสริมทักษะวิชาพิเศษ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.49 น.

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวิชาพิเศษลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ) ลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัดกองลูกเสือโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นาวาอากาศโท จีรพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วม 200 คน เข้าร่วมพิธี สำหรับในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการ ฝึกอบรบวิชาอากาศพลศาสตร์ และภาคปฏิบัติ ฝึกอบรมระเบียบวินัย ความสามัคคี และความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้วิทยากรที่มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือของกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี และผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศทั้ง 2 แห่งร่วมเป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้นายบุญมา ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่า กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เหล่าอากาศ)ในจังหวัดหนองบัวลำภู มี 2 โรงเรียนเท่านั้นคือกองลูกเสือเหล่าอากาศของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และ กองลูกเสือเหล่าอากาศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในการฝึกอบรมลูกเสือ (เหล่าอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีลูกเสือเหล่าอากาศของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวน 109 คน และลูกเสือเหล่าอากาศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกทักษะวิชาพิเศษ เพื่อทดสอบ และประเมินผลลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ และ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ( เหล่าอากาศ)ได้นำประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยลูกเสือ(เหล่าอากาศ) จะต้องฝึกอบรมหรือเรียนตามหลักสูตรและข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ สำหรับลูกเสือ( เหล่าอากาศ) ในปัจจุบันมี 3 ประเภท คือ ลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ และลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ จากนั้นพิธีการเปิดกองและการฝึกอบรมตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ก่อนจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้สำหรับ ลูกเสือ เหล่าอากาศ ( Air Scout) ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาของลูกเสือเหล่าอากาศ ที่สวมเครื่องแบบสีเทา สวมหมวกสีเทา ถุงเท้าสีเทา สวมรองเท้าสีดำ เข็มขัดสีดำ มีผ้าผูกคอและประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%