อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ-ออทิสติก

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการ-ออทิสติก จ.สุพรรณบุรี พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.12 น.


ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ทั้งนี้สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมพระเมตตาประทานทุน ให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษานี้ได้ทรงประทานทุนทั่วประเทศ  10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี  111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปนายภูสิต  กล่าวว่า จ.สุพรรณบุรีเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดูแลอย่างใกล้ชิดและพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ ช่วยบรรเทาภาระของผู้ปกครอง และสนับสนุน อบรมครู ในการดูแลเด็กพิเศษแบบเชิงรุก เน้นการลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่ดี อ่านและเขียนได้

ขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนที่รับทุน ต่างกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ พร้อมตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เด็กเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 66