อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

สุโขทัยผุดมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน

นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นในความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง ทั้งด้านภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น  แหล่งท่องเที่ยวชุมชน พุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.56 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน  สืบสานวิถีถิ่น   เมืองมรดกวัฒนธรรม  บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีนายกองโทพยุงศักดิ์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ดร.ประคอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 นายชัชชัย  ชุ่มชื่น  ประธานชมรมเครือข่าย อพท.4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด
   
นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นในความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง  ทั้งด้านภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและนอกเหนือจากนั้น  ยังได้สร้างภาคีที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในภาคของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อพท.4  ทั้ง  4 จังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของพื้นที่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเครือข่ายภาคประชาชน ที่จะสนับสนุน สานต่อการขับเคลื่อน สุโขทัยในฐานะเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  เจตนารมณ์และความร่วมมือในครั้งนี้   คือ  สิ่งที่ควรนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนา  และสนับสนุน  ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  โดยข้อสรุปของเวทีเสวนาห้องส่วนราชการ  ห้องธุรกิจ  ซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันบูรณาการทางด้านความคิด  กระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน    มีหลายประเด็นที่สามารถสนับสนุนได้ทันที   และบางส่วนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมกัน  ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย  มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสูงสุดต่อจังหวัดสุโขทัย   รวมถึงในระดับเครือข่ายพื้นที่ 4 จังหวัดต่อไป

ด้านนายชัชชัย  ชุ่มชื่น  ประธานชมรมเครือข่าย อพท.4  กล่าวว่า   งานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน สืบสานวิถีถิ่น เมืองมรดกวัฒนธรรม ในวันนี้  เป็นการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  อพท.4 กับ ชมรมเครือข่าย อพท.4 วัตถุประสงค์สำคัญ   คือ  การบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยว  โดยชุมชนในพื้นที่  4 จังหวัด  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  อพท.4    ประกอบด้วย   จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดตาก ซึ่งมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 23 ชมรม  และชุมชนที่ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 9 ชุมชน  รวมทั้งหมด 32 พื้นที่   ได้มีโอกาสมาพบ  หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมบูรณาการทางด้านความคิด   ในเวทีเสวนา  ห้องส่วนราชการ  ห้องธุรกิจ  และห้องชุมชน  เพื่อให้ได้ข้อสรุปทิศทาง  และแนวทางการทำงานในปี  2564   ร่วมกัน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจบทบาทหน้าที่  อันเกิดกระบวนการพัฒนา   และแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสูงสุด  อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้  ยังมุ่งหวังให้เกิดผลในการมีส่วนขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์อีกด้วย   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51