อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน "มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา" อังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 20.56 น.


บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน "มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา" โดยนางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงาน ด้วยรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการคลังให้ความสำคัญในการร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด หรือ คบจ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังลงสู่ภูมิภาค อันก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น คบจ. จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ประชารัฐสร้างไทย ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน "มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา" โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายกาแฟ ผู้ประกอบการด้านที่พักและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบธุรกิจ SME เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการจัดโครงการในวันนี้ ประกอบด้วยบูธการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 40 บูธและร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกฟรี พร้อมทั้งจัดตั้งบูธให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการเงิน การธนาคาร และการประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ โดย ธนาคารและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56