อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

"กรมการแพทย์"เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน42อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลราชวิถี) ทั้งหมด 42 อัตรา อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.


กรมการแพทย์ ได้เปิดรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลราชวิถี) ทั้งหมด 42 อัตรา โดยมีตำแหน่งงานดังนี้

1.เภสัชกร 7 อัตรา ค่าตอบแทน 16,920 บาท (5 ปี) และ 19,680 บาท (6 ปี) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดการ และจิตวิทยา-อุตสาหกรรมและองค์กร

4.เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน, การบัญชี และสาขาการเงินและการบัญชี

5.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

7.พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9.พนักงานบริการ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

10.พนักงานประกอบอาหาร 6 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

11.พนักงานเปล 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

เปิดรับสมัคร : 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2563  สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 174