อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

"ส.ส.อนันต์"เสนอแก้ข้อบังคับการประชุมสภาฯ

"ส.ส.อนันต์" กำแพงเพชร เขต 3 พปชร. เสนอแก้ข้อบังคับการประชุมสภาฯให้คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมาธิการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.44 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ในการประชุมสภาฯ นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส. กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ พ.ศ. พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบ 

โดยหลักการคือเพิ่มข้อ 92/1 ข้อ 96 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับการประชุมสภาฯ โดยกำหนดให้การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) และคณะอนุกมธ. สามารถใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภาฯ 2562 ยังไม่เปิดช่องการประชุมกมธ. ให้สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  ประกอบปัจจุบันมีสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การระบาดของโรคลดลงได้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการและอนุฯในการประชุมไม่สามารถทำได้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย ดังนั้นจึงสมควรแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดให้ กมธ.และอนุกมธ.สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ซึ่งสาระสำคัญของข้อบังคับคือ 1.เพิ่มบทบัญญัติในข้อ 92/1 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรที่ทำให้ กมธ.ไม่สามารถจัดการประชุมในสถานที่เดียวกันได้เหมือนปัจจุบัน  ประธาน กมธ.จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด 

ทั้งนี้ การประชุมกมธ.ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการประชุมกมธ.ตามข้อ 92 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาฯพ.ศ. 2562 โดยให้ กมธ. ซึ่งแสดงตนเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มาประชุมและเป็นองค์ประชุม 

2.แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 96 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งวรรค 4 ให้นำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับกับการประชุมกมธ.โดยอนุโลม ด้วยหลักการและเหตุผลตลอดจนข้อมูลทั้งหมด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 300 เสียง ไม่เห็นด้วย 5 เสียง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28