อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

DBD จัดโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Award 2020” พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าสมัครโครงการประกวดรางวัลเฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจเฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management - TQFM)  เพื่อก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal  
 
กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรวม 13 รางวัล คือ
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
 • รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล
 • รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี  2 รางวัล
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ อาทิ โล่และเกียรติบัตร  สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์  โอกาสในการเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเอง

กำหนดคุณสมบัติธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดคือ ต้องดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค

ผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมสมัครการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th   กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953, 082 954 5965, 065 461 5050
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

 • เห็นด้วย
  0%
 • ไม่เห็นด้วย
  0%

บอกต่อ : 33