อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

''อาดิลัน'ขอให้เพิ่มงบดูแลเหตุความไม่สงบในภาคใต้

''อาดิลัน'' ส.ส.ยะลา ฝากทบทวนเพิ่มงบประมาณในการเยียวยาครูและบุคคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในพื้นที่  พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.


วันที่ 1 ก.ค. 63 ในการประชุมสภา นายอาดิลัน อาลีอีสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 ว่างบประมาณในปี 2564 ถือเป็นงบประมาณที่มีการจำกัด  ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ตามแผนงานที่วางเอาไว้แล้ว ยังต้องนำมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรดูแลพี่น้องประชาชน และงบประมาณเพื่อพัฒนาบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศ  ทำให้ต้องมีการปรับลดงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

แต่ขอให้รัฐบาลทบทวนในการตั้งงบประมาณบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีการบริหารจัดการเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ แล้วยังมีมิติของความมั่นคงที่จะต้องจัดการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหลายเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้องขอให้มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ก็ยังไม่ปรากฏในงบประมาณ ปี 2564 

โดยได้ยกตัวอย่าง คือ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักปลัด โดยแม้จะจัดสรรงบประมาณที่จัดให้สำนักปลัดจำนวนประมาณ 148,000 ล้านบาท  แต่ได้มีการตัดงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครู  บุคคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมากจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งได้ขอไว้เพียง 384 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  และคนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึง 200 ครอบครัว ร้อยละ  90  นับถือศาสนาพุทธ 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 56 ได้เห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาครูและบุคคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้  โดยให้ย้อนหลังไปถึง วันที่ 1 ม.ค. 47 ในการจัดสรรเงินให้หักกลบกับเงินที่ได้รับแล้วในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อคนที่เสียชีวิตหรือพิการ ตามเงื่อนไข  แต่ภายหลังที่มีมติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การได้รับเงินเยียวยา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในปี 2562 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรเงินดังกล่าว ดังนั้นจึงอยากเสนอให้รัฐบาลทบทวนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย


นายอาดิลัน ยังอภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ แต่มีงบประมาณในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประมาณ 23 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรเพียง 8 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากใ้ห้ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีส่วนในการขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายอาดิลัน ยังอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา  ซึ่งแม้ตามโครงสร้างการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานราชการจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลาม มีการเปิดสอนหลักสูตรสามัญควบคู่ไปกับการสอนศาสนา เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพูดภาษาไทยได้ โดยผ่านการสอนหลักสูตรสามัญ  แต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับบุคคลากรในส่วนนี้ และมีการเรียกร้องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ  


นายอาดิลัน ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะเกิดสันติภาพได้นั้นเมื่อความยุติธรรมปรากฏ ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกับราชการได้ หากว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม  จึงฝากประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเหมาะสม

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น