อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

กรมที่ดินมอบโฉนดทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

กรมที่ดินลุยโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" จังหวัดหนองคาย จำนวน 179 แปลง เนื้อที่กว่า 30 ไร่ พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.12 น.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้มามอบโฉนดแก่ประชาชน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดหนองคาย จำนวน 179 แปลง เนื้อที่กว่า 30 ไร่

โดยการออกโฉนดในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเมื่อคราวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็ทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ปรากฏว่าได้มีราษฎร คือ นายบุญผัน ชีชาพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าว่าราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น และหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมาเป็นเวลานานกว่า 70-80 ปี แต่ไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิใด ๆ ในที่ดิน  จึงมีความประสงค์ให้ทางราชการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ เพื่อจะได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินและนำไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้อำเภอเมืองหนองคายเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอทำให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรที่ไม่มีหลักฐานในที่ดินที่มิได้แจ้งสิทธิ์ในที่ดินไว้แต่ต่อมาภายหลังเมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ใหม่ ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเดิมเป็นผลให้ที่ดินบริเวณที่ราษฎรร้องขอไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและสามารถออกโฉนดที่ดินได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และกรมที่ดินได้ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ เข้าดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ ได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์จนสำเร็จ

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิน และหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่ไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว จำนวน 160 ราย เป็นที่อยู่อาศัย (ที่บ้าน) จำนวน 169 แปลง  เนื้อที่ 28-1-38.5 ไร่  ,เป็นที่ดินทำกิน (ที่สวน) จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 2-0-36 ไร่ รวมทั้งสิ้น 179 แปลง เนื้อที่ 30-1-74.5 ไร่ ซึ่งเป็นผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน ที่ได้เยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเป็นรูปธรรม
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%