อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ทรภ.2ลุยแก้ปัญหาให้ชาวประมงอ่าวบ้านดอน

ผบ.ทรภ.2 ลุยแก้ปัญหาไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงพื้นบ้าน กรณีการจับหอยแคลง อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ฯ หวังใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 06.32 น.


ศรชล.ภาค 2 โดย ผบ.ทรภ.2 พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส นำคณะเข้าแก้ปัญหาไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงพื้นบ้าน ต่อกรณีการจับหอยแคลง ที่ อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี โดยรุดเข้าพบปะผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดเป้าหมาย  แนวทางและระยะดำเนินการ เชื่อมั่นว่าปัญหาไม่เป็นธรรมและสถานการณ์จะคลี่คลายและหมดไปโดยเร็ว ซึ่งจากการเข้าหารือได้เป้าหมายที่ต้องการ คือ 1. ต้องให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่าวบ้านดอนได้อย่างเท่าเทียม 2. หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ต่างให้ความสำคัญในการปกป้องพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการกำหนดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดความขัดแย้งในพื้นที่

พล.ร.ท.สำเริง กล่าวว่า ศรชล.ภาค 2 จะเป็นหลักในการดำเนินการต่อไป ดังนี้ 1.ให้กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่อ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฏหมายบริเวณอ่าวบ้านดอน คืนพื้นที่สาธารณะด้วยความเต็มใจ 2.สำรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำและดำเนินการทางกฏหมายกับผู้ที่ครอบครองพื้นที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฏหมาย 3.รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งปวง เช่น คอกหอย ขนำ เมื่อคดีถึงที่สุด 4.จัดระเบียบ กำหนดมาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ดำเนินการตามแผนงานในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.พุนพิน ระยะที่ 2 ดำเนินการตามแผนงานในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ ระยะที่ 3 ดำเนินการตามแผนงานในพื้นที่ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง

อย่างไรก็ตาม ศรชล.ภาค 2 จะอำนวยการในการดำเนินการทั้งปวงและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ศรชล.จังหวัดสุราษฎธานีอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อผลประโยชน์โดยตรงของประชาชนและประเทศชาติ โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการประกอบด้วยหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ 1. ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 4. กองกำกับการ ๖ บก.รน. 5. ด่านศุลกากรบ้านดอน 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎณ์ธานี 7. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎณ์ธานี 

ทั้งนี้ จากการติดตามสถาณการณ์และรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งในเบื้องต้น พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 ได้สั่งการให้ ทรภ.2 จัดกำลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2/พัน สห.ทร.ที่2 ฯ /กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ให้การสนับสนุนการจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ร่วมกับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ โดยมี ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำนวยการปฎิบัติในพื้นที่ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน ได้อย่างเท่าเทียมและลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในพื้นที่ต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 130