อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สพป.เลย2ประกาศเจตจำนง เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

"ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม" ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตจำนง” เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” และพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 01.01 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถนนมะลิวรรณ  ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ. เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตจำนง” เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” และพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พ.ต.อ.สำเนาว์ กรุยกระโทก ผกก.สภ.วังสะพุง นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน ช่วงเช้า มีกิจกรรม การทำบุญตักบาตร ณ วัดโนนสว่าง อ. วังสะพุง จ. เลย การประกาศเจตจำนงเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เริ่มจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ คำถวายสัตย์ปฏิญญา  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายกานนท์  แสนเภา  รักษาราชการการแทน ผอ.สพป.เลย เขต  2   กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้อง กันว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น ยังเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกมิติ รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณสุข เป็นกระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องบูรณาการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ปลอดอบายมุข วิถีดีอย่างพอเพียงและกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้น  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตเชิงรุกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%