อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองพี่น้อง ปฐมนิเทศปีการศึกษา63  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 00.51 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง น.ส.เนตรนรินทร์ เอี่ยมสะอาด นางอมรา สำเนียงล้ำ ครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก 1/1 น.ส.กรรณนิกา พัฒนมณีกุล น.ส.ญัฐสุดา ศรีจันทร์อ่อน ครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก 1/2 น.ส.ปรานอม ทวีผล น.ส.พรพิมล ศรีประมง ครูประจำชั้นห้องเด็กเล็ก 1/3 ร่วมกับ นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริหารสถานศึกษา และชี้แจงปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียน การสอน ตามนโยบายของ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้องน.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า ตามนโยบายของ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่เน้นความเข้าใจในวิชาการ และการทำกิจกรรมควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิด นำความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในชีวิตจริง และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมได้มอบแบบฝึกเตรียมความพร้อม ชุดที่ 2 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 100 บาท เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52