อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

โควิดไม่มีการเมือง ไม่ควรเป็นการเมือง

นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้ “พรก.ฉุกเฉิน” เพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่วิตกกังวลอย่างมากไปทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยที่มีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจในระยะเวลาอันสั้น ในวันนี้ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คืออะไร? เราต้องเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร?

โดยพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีข้อกำหนดสำคัญดังนี้
(1)ห้ามบุคคล ออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
(2)ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ
(3)ห้ามแพร่ข่าวที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด
(4)ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(5)ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
(6)ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดและสาระสำคัญจากแถลงการณ์นายกรัฐมนตรีมีความดังนี้

นายกฯ จะเป็นผู้บริหารงานอย่างเต็มตัว ทั้งด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19, การรักษาและเยียวยา รวมไปถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีรายงานแจ้งต่อประชาชนจัดตั้ง ‘ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ’ เป็นหน่วยงานพิเศษ จะมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันละ 1 ครั้ง เพื่อลดการบิดเบือนข่าวสาร โดยนายกฯจะเป็นผู้แถลงเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แถลงเท่านั้น ไม่ปิดร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน จะมีการยืนยันหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้วในเรื่อง การห้ามไปและปิดพื้นที่เสี่ยง การปิดทางเข้าออกประเทศ การห้ามกักตุนสินค้า และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ


นอกเหนือไปจากการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่รัฐบาลประกาศออกมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนแล้ว เราเองก็ต้องร่วมมือกันป้องกันตัวเองและครอบครัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำได้ง่ายๆ โดยการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างถูกวิธีเสมอด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ทานอาหารปรุงสุก และที่สำคัญ งดการพบปะสังสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนแออัด และอากาศไม่ถ่ายเท หากมีอาการมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีได้ตรวจสอบทุกถ้อยคำใน พ.ร.ก.แล้ว ตลอดจนได้ดูรายละเอียดในการขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ไม่พบส่วนใดเป็นการเมืองที่ต้องระแวงสงสัยแต่อย่างใด ให้ความร่วมมือกันเถอะครับด้วยความห่วงใย มาก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
Stay healthy and be positive+
.............................
โดย นริศ ขำนุรักษ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 24