อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

วัดสร้างชาติ "คิดดี..แต่ผิดที่"

ว่าด้วยเรื่องวุ่นๆ กับการอบรมหลักสูตร “วัดสร้างชาติ” ของสถาบันสร้างชาติ เมื่อเกิดความไม่ราบรื่น-ติดขัด เนื่องจากการประสานงานผิดพลาด พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.


หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตร “วัดสร้างชาติ” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ซึ่งมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นประธานสถาบันสร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้แก่ผู้นำในกิจการพระศาสนา เช่น พระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ไวยาวัจกร กรรมการวัด รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมพระศาสนา และฆราวาสที่มีความประสงค์และเจตจำนงมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูปพระศาสนา ในทางสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564

ความจริง “วัดสร้างชาติ” ถือว่ามาถูกทางตามแผนยุทธศาสตร์ปฎิรูปพระพุทธศาสนา เพราะตามแผนนี้มหาเถรสมาคมเอง ก็ต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลาง ต้องการให้วัดสร้างชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและหากย้อนหลังไปตั้งแต่กรุงสุโขทัยแรกเริ่มมีสยามประเทศ ตามประวัติศาสตร์ ตามตำนาน พวกเราทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วว่า วัด คือศูนย์กลางในการ “สร้างชาติ” โดยมีพระสงฆ์เป็นกลไกลสำคัญในขับเคลื่อนสำคัญ ร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และขุนนาง

แต่สำหรับการอบรมหลักสูตรวัดสร้างชาติของสถาบันสร้างชาตินี้ เกิดความไม่ “ราบรื่น” เกิดความ “ติดขัด” อันเนื่องมาจากการประสานงานผิดพลาด แหล่งข่าววงในวัดประยูร ฯ ชี้แจงว่าหนึ่ง แรกเริ่มหลังจากผู้บริหารสถาบันสร้างชาติมาติดต่อพระพรหมบัณฑิต ให้เข้ามามีส่วนร่วมหลักสูตรนี้ท่านก็บอกกล่าวให้ผู้บริหารสถาบันสร้างชาติไปคุยรายละเอียดกับทีมงานเผยแผ่ของวัดเพื่อหาข้อสรุปว่ากรอบของการทำงานจะเป็นอย่างไร สอง สถาบันสร้างชาติ ไม่ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นสถานที่อบรมทำนองว่าพระพรหมบัณฑิตรับรู้แต่เพียงว่าจะมีหลักสูตรนี้ แต่ไม่ทราบว่าสถาบันสร้างชาติจะใช้วัดเป็นสถานที่อบรม ท่านคิดเองว่า สถาบันสร้างชาติมาเชิญท่านเป็นเพียงผู้บรรยายในฐานะนักวิชาการเท่านั้น สาม พระพรหมบัณฑิตไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการอบรม และ สี่ คณะทำงานฝ่ายเผยแผ่ยังไม่ได้มีมติอะไรออกมาทั้งยังไม่มีการประชุมเพื่อหาขอข้อสรูปข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ก็เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ก่อนแล้ว

“หลังจากเกิดกระแสข่าว ก็มีการประชุมผู้บริหารของวัด และมีมติว่า “วัดไม่สะดวก” ให้จัด เพราะวัดประยูรฯ มีงานตลอดทั้งปี ทั้งอบรมพระนักเผยแผ่-พระนักเทศน์,ประชุมพระระดับพระสังฆาธิการบ่อยครั้ง,ทุกวันพระมีกิจกรรมบวชชีพราหมณ์รักษาศีล 8 ทั้งยังเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม มีกิจกรรมหลากหลาย ทางวัดจึงไม่สามารถให้สถาบันสร้างชาติใช้พื้นที่ในวัดจัดการอบรมได้ ..ถึงจะไม่มีข่าวอะไรออกมา หากหลวงพ่อทราบว่ามีการอบรมหลักสูตรนี้ในวัด คิดว่าท่านก็คงต้องปรึกษากับบรรดาพระผู้ช่วยฯ ว่าทำได้หรือไม่ได้ เพราะวัดประยูรฯ มีงานตลอดีปี..”
แหล่งข่าวคนเดียวกันกล่าวทิ้งท้าย

ผมไปอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้มุ่งไป 6 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ,ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์,พระเปรียญแต่ต้องมีพรรษา 10 ขึ้นไป,ไวยาวัจกร,ผู้บริหารที่ทำงานเกี่ยวของกับพุทธศาสนา,หรือผู้สำเร็จหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติที่กรรมการรับรอง เริ่มอบรมทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-2 กรกฏาคม 2563 ประมาณ 4 เดือน

กระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเรื่องคือหลักสูตรอบรมนี้เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง คือ สำหรับพระสงฆ์ 35,000 บาท ฆราวาส 67,890 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ และการอบรมแบบนี้คล้ายๆ กับทางโลกที่หลายสถาบันดำเนินการเพื่อหา “คอนเนคชั่น” หาความรู้ใหม่ๆเอาเป็นว่า ตอนนี้หลักสูตรอบรม “วัดสร้างชาติ” ผู้บริหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ลงมติแล้วว่า “วัดไม่สะดวกให้จัด” ดังเหตุผลที่ผมกล่าวไว้แล้วข้างต้น ส่วนสถาบันสร้างชาติจะไปใช้พื้นที่อื่นใดในการอบรม ทางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ก็ไม่ขัดข้อง

ส่วนกระแสวิจารณ์ในคณะสงฆ์บางกระแสที่ว่า..มีผู้บริหารของสถาบันสร้างชาติบางคน มิได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่นับถือศาสดาอื่น อันนั่นผมไม่ทราบ.
..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : สถาบันสร้างชาติ -วัดสามพระยา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    73%
  • ไม่เห็นด้วย
    27%

บอกต่อ : 296