อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สร้างครอบครัวต้นแบบ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

พัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่รอบๆ บ้านให้เกิดประโยชน์ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 23.04 น.


นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านนี้มีรัก  ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหาร ให้พอมี พอกิน โดยมี น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พจ.) นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย พอ.พนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนพนมสารคาม และประชาชนที่ร่วมโครงการนำร่อง 30 ครัวเรือน ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูงตำบลหนองยาว บ้านหนองทราย หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    


น.ส.ฉัตรประอร เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 ) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในระดับขั้นต้นจะต้องพัฒนาระดับครัวเรือน เพื่อการพอมี พอกิน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง จะได้รับแจกเมล็ดพันธุ์บวบ ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย และต้นกล้าพืชผักสวนครัว ผักพื้นเมือง นำไปปลูกเพื่อบริโภคเอง และผลิตเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น ขยายผลภายในหมู่บ้านและตำบลต่อไป เป็นการลดรายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหาร ให้พอมี พอกิน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่ดี มีความปลอดภัยจากสารพิษ.


----------------------------

ปาณฑิต / จ.ฉะเชิงเทรา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%