อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริการตรวจลงตราวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงานและจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 01.03 น.


ที่หอประชุม EEC วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯจำนวนมาก ซึ่งศูนย์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการดำเนินการประทับตราวีซ่าเพื่อขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร การขอรับใบอนุญาตทำงาน และการจัดทำ/ปรบปรุงทะเบียนประวัติ โดยนายจ้างจะต้องยื่นแบบบัญชีรายชื่อ หรือ Name List ทางเว็บไซต์ e-workpermit และนัดหมายเพื่อเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้จะต้องไปดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าดำเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
 


สำหรับการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์บริหารทะเบียนภาค 2 สาขา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 จุดคัดกรองและตรวจสอบเอกสาร โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 2  คนต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อประทับตราวีซ่าโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 3 คนต่างด้าวยื่นคำขอรับอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขั้นตอนที่ 4 คนต่างด้าวจัดทำ / ปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดยศูนย์บริหารทะเบียนภาค 2 ฯ และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)ทั้งนี้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-15 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ยกเว้นวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  และวันอาทิตย์ที่ 15มีนาคม 2563 เปิดดำเนินการตามปกติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%