อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ความเห็นถูกของชาวพุทธ จะนำชาติหลุดพ้นภาวะวิกฤติ

สัปดาห์นี้หากชาวพุทธดำเนินชีวิตด้วยความเห็นผิดขัดต่อหลักธรรมคำสอน เชื่อง่ายอย่างไม่มีเหตุผล ประเทศไทยจะมีความเจริญมั่นคงทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไร พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.


คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่า 700 ปี ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเพียงในนามเท่านั้น มีการประพฤติปฏิบัติผิดๆ สืบตามกันมาอย่างไม่มีเหตุผล ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นชาวพุทธที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปตามลำดับ ฉะนั้นชาวพุทธจึงมักมีการกระทำทุจริตทั้งทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ(มโนกรรม) ด้วยความไม่รู้ (อวิชชา)​ นอกจากจะเป็นโทษต่อตนเองแล้วยังเป็นโทษต่อผู้อื่นอีกด้วย ประการสำคัญโทษที่ร้ายแรงคือการทำลายความสงบสุขของสังคมและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

การละความไม่รู้โดยการฟังธรรมตามกาล เป็นหนทางเดียวที่จะนำชาวพุทธที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิด ไปสู่ชาวพุทธที่ประกอบด้วยปัญญา ซึ่งมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา อุบัติขึ้นโดยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณ ทรงมีพระมหากรุณาคุณเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ทรงตรัสรู้แก่สัตว์โลกให้รู้ความจริง( สัจธรรม) เพื่อจะได้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด(วัฏสงสาร ) พระพุทธศาสนามีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งยากต่อการทำเข้าใจ การฟังธรรมเป็นนิจศีล จะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนเป็นลำดับประโยชน์ของการฟังธรรมจะเป็นเหตุให้ความทุกข์ของชีวิตในแต่ละบุคคลลดน้อยลง มีกำลังของสภาพธรรมฝ่ายดีจะมีมากกว่ากำลังของสภาพธรรมฝ่ายไม่ดี บั้นปลายของชีวิตจะมีสุคติภูมิรออยู่เบื้องหน้า แต่ในทางกลับกันผู้ไม่ได้ฟังธรรมจะไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ประการใด ความไม่รู้จะทำให้มีกิเลสพอกพูนเพิ่มขึ้นทั้งความโลภ (โลภะ) ความโกรธ ( โทสะ) และความหลง (โมหะ) มีการกระทำทุจริตต่างๆด้วยความไม่ละอายชั่วกลัวบาป กำลังของสภาพธรรมฝ่ายไม่ดีจะมีมากกว่ากำลังของสภาพธรรมฝ่ายดี บั้นปลายของชีวิตจะมีทุคติภูมิหรืออบายภูมิรออยู่เบื้องหน้าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม

หากคนในชาติส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวพุทธที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา อยู่ไปวันๆ กับไฟกิเลสที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลา มีการดำเนินชีวิตด้วยความเห็นผิดขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการถือมงคลตื่นข่าว งมงายโดยเชื่อง่ายอย่างไม่มีเหตุผล เชื่อในเดรัจฉานกถาและเดรัจฉานวิชาจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างไร ประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จะมีความเจริญมั่นคงทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติคำว่า “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ในมาตรา 67 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นสิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนา​แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐและมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ จะต้องร่วมกันปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตรงกับพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎก ซึ่งจะต้องดำเนินการปฏิรูปให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาของกฎหมายความเสี่ยงของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในชาติเกิดจากจุดอ่อนของชาวพุทธที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ผู้ที่ต้องการจะมีอำนาจรัฐจึงใช้จังหวะและเวลาจากจุดอ่อนนี้มาสร้างความสับสนอลหม่านแก่คนในชาติและสร้างความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง ทั้งๆ ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจ​ มีอกุศลจิตและอกุศลเจตนาในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมให้แปรเปลี่ยนไปจาก 3 สถาบันหลักของบ้านเมือง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีวาระซ่อนเร้นที่เป็นอันตรายต่อราชอาณาจักรไทย

อันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ย่อมเป็นเรื่องที่ดีงามแต่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คำนึงถึงความเจริญมั่นคงของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สังคมไทยในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชน​และสังคมโดยรวม​จะต้องตื่นรู้และทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ไม่บริสุทธิ์ใจขาดความจริงใจและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นได้เพราะเท่ากับเป็นการทำลายชาติความเห็นถูกของชาวพุทธที่มีปัญญาจะเป็นปราการด่านสุดท้ายในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับประเทสในปัจจุบัน
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น