อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ฟังธรรมตามกาล.. โอกาสดีของชีวิตที่ประเสริฐสุด

สัปดาห์นี้ชวนฟังธรรมหลากภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เป็นสิริมงคลชีวิต สะสมความรู้ทางธรรมอย่างถูกต้อง พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.


ก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระธรรมจะเป็นศาสดาสืบแทน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทเพื่อสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่

พุทธบริษัท 4 ในอดีต ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา คงเหลือเพียงพุทธบริษัท 3 ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เนื่องจากการบวชภิกษุณีมีเฉพาะในครั้งพุทธกาลเท่านั้น

ภิกษุซึ่งเป็นผู้บวชอยู่ในเพศบรรพชิตมีหน้าที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือการศึกษาพระธรรม(คันถธุระ)​ ประการที่สองคือ การอบรมเจริญปัญญา(วิปัสสนาธุระ)​ รวมถึงการขัดเกลากิเลสรักษากาย วาจา ใจให้สุจริต ประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทในพระวินัย 227 ข้อ ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เผยแผ่พระธรรมแก่อุบาสก อุบาสิกา ส่วนอุบาสก อุบาสิกามีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งมีภิกษุเป็นเนื้อนาบุญ มีการฟังธรรมตามกาลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคลพระพุทธศาสนาจะยังคงดำรงอยู่สืบไปในกาลข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากการศึกษาพระธรรมของภิกษุ อุบาสกและอุบาสิกา ปัจจุบันการศึกษาพระธรรมของภิกษุซึ่งอยู่ในเพศบรรพชิตมีค่อนข้างน้อย ในขณะที่อุบาสก อุบาสิกาซึ่งอยู่ในเพศคฤหัสถ์มีการศึกษาพระธรรมมากขึ้น

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอุบาสิกาที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและมีความเคารพในพระธรรมอย่างสูงสุด​ เริ่มศึกษาพระอภิธรรมตั้งแต่ปี 2496 เป็นต้นมา ที่พุทธสมาคมกับ อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ และคุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิตการเผยแผ่พระธรรมในประเทศเริ่มตั้งแต่ปี 2499 โดยบรรยายธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและทัณฑสถานหญิง คลองเปรม ปี 2506 บรรยายพระอภิธรรมที่ศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาและสมาคมสงเคราะห์ทางจิต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปี 2510 – 2519 บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ปี 2519 – 2543 บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อปี พ.ศ. 2509 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากภิกษุเขมานันทะ ชาวอเมริกัน ให้ร่วมกันสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะเป็นภาษาอังกฤษ แก่ชาวต่างประเทศ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์

การเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศ ปี 2520 เข้าร่วมสัมมนาธรรมที่ประเทศศรีลังกา ปี 2535 และ 2543 บรรยายพระธรรมที่ประเทศกัมพูชา ปี 2541, 2543 และ 2545 บรรยายพระธรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ซอยเจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2543 มีการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 20 ปีต้นปี 2563 นี้ มูลนิธิฯ จัดให้มีการสนทนาธรรมเป็นภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียตนาม เริ่มจาก วันจันทร์ที่ 6 -10 ม.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. สนทนาธรรมภาษาเวียตนามและภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. สนทนาธรรมภาษาเวียตนาม, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ วันอังคารที่ 14 -16 ม.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. สนทนาธรรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจฟังธรรมภาษาต่างประเทศดังที่กล่าวถึงนี้้ ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-468-0239

โดยปกติแล้วที่มูลนิธิฯ มีการสนทนาธรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.และ 13.00 น. – 16.00น.

ส่วนวันพุธที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ อ.จรัญ ภักดีธนากุล ที่ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2563

การฟังธรรมเป็นบุญประเภทหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการฟังธรรมและการฟังธรรมเป็นมงคลประการหนึ่งในมงคล 38 ผู้ฟังธรรมนอกจากจะได้บุญและเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นเหตุนำไปสู่การเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ)
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 268