อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

กทม.- จุฬาฯ จัดโครงการ USAFE : FOOD FOR ALL

กทม.ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนาความปลอดภัยของอาหารย่านสยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี  ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ร่วมกับสำนักอนามัย กทม.โดยรองผู้ว่าสำนักอนามัย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์  แถลงข่าวโครงการ USAFE  : FOOD FOR ALL  โครงการอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ณ. ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งโครงการ USAFE  : FOOD FOR ALL เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2562  พื้นที่นำร่องที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปในปีที่แล้ว  คือ พื้นที่สยามสแควร์ สำหรับในปีนี้ คือสวนหลวง-สามย่าน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักอนามัย สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนามาตรฐานของร้านอาหารในพื้นที่ดังกล่าวให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้  สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับสุขาภิบาลและสุขลักษณะ วัตถุดิบ การปรุงและบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยกิจกรรมแรกที่จะดำเนินการ คือ การอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรของสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 โดยตั้งเป้าไว้ 100 ท่าน ผู้ผ่านการอบรมจะได้ บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารพร้อมหนังสือรับรองการผ่านการอบรมจากทางกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่สองคือ การออกไปสุ่มตัวอย่างอาหารของสถานจำหน่ายอาหารประมาณ 170 ร้าน เพื่อนำอาหารมาทำการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินอาหาร  และสารปนเปื้อน รวมทั้ง swab มือ และ ภาชนะสัมผัสอาหาร โดยตรวจในห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 และทำการประเมินความเสี่ยงโดยศูนย์ความเสี่ยง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  ถ้าสถานประกอบการอาหารร้านใดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ก็จะได้โลโก้ USAFE : FOOD FOR ALL และประกาศนียบัตรอาหารปลอดภัยจากจุฬาฯ และกรุงเทพมหานครร่วมกัน  

กิจกรรมนี้ จะเป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึก  เรื่องความสำคัญของอาหารปลอดภัย  และเป็นปัจจัยที่จะลดการปนเปื้อนเชื้อโรค  สารปนเปื้อนและสิ่งสกปรกลงสู่อาหาร ลดอัตราการป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคที่เกิดจากสารปนเปื้อน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้บริโภคเมื่อเกิดความมั่นใจก็จะกลับมาบริโภคอีก นอกจากนั้นจะยังให้ประโยชน์และเป็นการสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวโดยตรง 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 111