อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ผู้พิพากษามอบเข็มแก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯจังหวัดหนองบัวลำภูมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการสงเคราะห์ แก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ 5 ขณะที่จักรพงศ์ฯนั่งประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู อีกวาระ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 00.25 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู มีนายทรงชัย รัตนปริญญานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการประชุมพร้อมมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการสงเคราะห์ แก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ 5

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และ เลย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสงเคราะห์ฯเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชุดใหม่ที่ประชุมเลือก นายจักรพงศ์ โสนะแสง อดีตประธานกรรมการฯเป็นประธานกรรมการฯชุดใหม่อีกวาระ พร้อมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563นายธีระชัย บัวเข็ม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนชุดเก่าที่หมดวาระไป ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ ร่วมกิจกรรมเชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 เพื่ออำนวยความยุติธรม พิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กตีสู่สังคม

นายธีระชัยฯกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับคดีของเด็ก เยาวชน เริ่มมีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับ อันเนื่องมาจากการไม่รู้เท่าทันการณ์ อันเนื่องมาจากมีสิ่งยั่วยุ แรงจูงใจจำนวนมาก สถานพินิจฯจึงมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง เสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาให้แก่ศาล เพื่อพิจารณาคดีเป็นราย ๆ ไป และหากรายใดที่ศาลเห็นว่าควรเข้ารับการฝึกอาชีพ ทางสถานพินิจฯก็จะดำเนินการส่งไปฝึกตามศูนย์จังหวัดต่าง ๆ และเมื่อครบกำหนดตามที่ศาลสั่งแล้วทางกรมพินิจฯ ก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อไป

------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%