อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ปลัดอำเภออู่ทอง เฝ้าระวังอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติด

ศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภออู่ทอง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแบบบูรณาการ การทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหายาเสพติด อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 01.00 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นางอุไร กิจวีรวุฒิ กำนันตำบลดอนมะเกลือ จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแบบบูรณาการ ในการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการวางแผน ตรวจสอบ และเฝ้าระวังในเรื่องของ การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหายาเสพติด และความสมานฉันท์ในตำบล หมู่บ้าน ซึ่งวาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีการฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ในถนนสายหลัก และสายรอง เพื่อเป็นจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร มูลนิธิ เพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิด และบริการประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อปรับปรุงแก้ไข และกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน การลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุในโอกาสช่วงเทศกาลต่อไป จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ และใช้ยานพาหนะมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้เห็นความสำคัญการสวมหมวกนิรภัย หรือผู้ขับขี่รถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย โดยกำชับให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมิใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งแต่ขอให้มีมาตรการดำเนินการตลอดทั้งปีส่วนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหายาเสพติด เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ และรายได้กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร

-----------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20