อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ขับเคลื่อนมาตรฐาน'สปา'เพื่อสุขภาพ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.15 น.


สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ร่วมกับนักวิจัย นำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขับเคลื่อนการนำมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA โครงการวิจัยย่อยเรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 15 หน่วยงาน พัฒนานวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA อาทิ สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย สมาคมสปาสมุย สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่การการดำเนินธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่เกาะสมุยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่การดำเนินการวิจัย นำร่องการทดสอบร่างมาตรฐาน ECO SPA เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ และปรับปรุงร่างมาตรฐานให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย นางวัลวลี ตันติกาญจน์ นายกสมาคมสปาสมุย และที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย พร้อมด้วย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่ดำเนินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้เแก่ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เป็นส่วนช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเข้ามาใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศเพิ่มขึ้น จึงเป็นผู้นำและผลักดันการนำมาตรฐาน ECO SPA แก่สมาชิกสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยให้เป็นผู้นำในระดับสากลคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28