อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ประจวบฯ จัดเดินวิ่งการกุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน "เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง" สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.08 น.


เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง ในกิจกรรม PRACHUAP CHARITY RUN FORCHILD (เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง) โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบฯ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิ่งจากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยมีผู้สมัครเข้าร่วม เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,641 คน 

ทั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรม PRACHUAP CHARITY RUN FORCHILD (เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง) วัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ อีกด้วย  โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจ.ประจวบฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบันกองทุนมีเงินกองทุนจำนวน 1,103,546.90 บาท โดยได้นำเงินนำไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส เป็นประจำทุกปี สำหรับเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,061,050 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 437,288 บาท คงเหลือเงินสมทบกองทุนจำนวน 623,762 บาท 

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25