อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

'ฉะเชิงเทรา'แสดงมหกรรมดนตรีไทยอย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทยอย่างยิ่งใหญ่ รวมผู้แสดงดนตรีไทย 48 โรงเรียน กว่า 1,100 คน อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.49 น.


ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย โดยมีนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมด้วยนายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 48 สถาบัน คณะครู นักดนตรีไทย และนาฎศิลป์ไทย เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
         
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดมหกรรมดนตรีไทยถวายองค์หลวงพ่อโสธร โดยมีคณะครูนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง และชมรมรักษ์รำวง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการแสดงมหกรรมดนตรีไทยในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม ทั้งสิ้น 48 โรงเรียน แบ่งเป็นผู้แสดงดนตรีไทย จำนวน 387 คน ผู้ขับร้อง 55 คน นาฏศิลป์ 365 คนและวงอังกะลุง 155 คน รวมถึงคณะครูผู้สอนดนตรีไทยขับร้องและนาฎศิลป์ และผู้บริหารโรงเรียน 48 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุรพล จันทราปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์รัชนี วิเศษมงคล ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ ควบคุม และดำเนินรายการแสดง โดยได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกง
         


นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การแสดงดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกที่คนไทยทุกคน ต้องหวงแหน และอนุรักษ์ไว้ให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสนใจฝึกหัดดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ จน สามารถแสดงออกได้ต่อสาธารณชน ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ หมู่คณะและต่อตนเอง มีความซาบซึ่งในคูณค่าแห่งดนตรีไทย มีความภาคภูมิในมรดกวัฒนธรรมของชาติ และนักเรียนที่เป็นนักดนตรีไทย ได้แสดงออกถึงความสามารถจนนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษาของตนเอง และครอบครัว และในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้ควบคุมและผู้ดำเนินรายการแสดง ผู้บริหารทุกฝ่าย คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกคน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละและร่วมมือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27