อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่นชม"ส้มโอทองดี บ้านแท่น" ผ่านมาตรฐานGI

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผย "ส้มโอทองดีบ้านแท่น" ได้รับรองผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า (GI) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์กับสินค้า เพื่อส่งจำหน่ายไปได้ทั่วโลก ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.56 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า คณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ สินค้าส้มโอทองดีบ้านแท่น ได้มีมติรับรองผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าส้มโอทองดีบ้านแท่น ในการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หลังจากผ่านกระบวนการตามขั้นตอน ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น นำร่อง “1 จังหวัด 1 จีไอ” ทั่วทุกจังหวัดของไทย เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งชัยภูมิได้เสนอ ส้มโอทองดีบ้านแท่น เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอน จนสามารถใช้ตราสัญลักษณ์กับสินค้าตัวนี้ ส่งจำหน่ายไปได้ทั่วโลกแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น จำนวน 64 ราย พื้นที่ปลูก439ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รวม 658,500 กิโลกรัมต่อปี จากวิเคราะห์พื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พบว่าอำเภอบ้านแท่น มีความเหมาะสมกับการปลูกส้มโอทองดี อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลสามสวน ตำบลบ้านเต่า ตำบลบ้านแท่นและใกล้เคียง ด้วยปัจจัยต่างๆทั้งเรื่องของการระบายน้ำของดิน ความลาดชัน ปฎิกิริยาของดิน ความจุในการดูดยึดธาตุอาหารของดิน ปริมาณฯฝนเฉลี่ยต่อปี ค่าไนโตเจน ค่าฟอสฟอรัส ค่าโปแตซเซี่ยม ทำให้ส้มโอที่ปลูกแถบนี้มีคุณลักษณะโดดเด่นคือ ความหวาน 11.3 บริกเตอร์ ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.02 มีเปลือกบาง ผิวสวย กุ้งใหญ่ เนื้อมีปริมาณมากไม่แห้งแฉะ รสชาติหวานอมเปรี้ยว  ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน และออกในเดือนมกราคมกับเดือนเมษายน เป็นส่วนน้อย ผลผลิตตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากนี้ไป เกษตรกรปลูกส้มโอทองดีบ้านแท่นทั้ง 64 ราย สามารถใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ส่งไปจำหน่ายได้ทั่วโลก ข้อดีของการใช้ตราสัญลักษณ์คือ ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้านี้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13