อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ไทย-12ชาติ พัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค

ประเทศไทยเจ้าภาพการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค พัฒนาศักยภาพการ-กระชับความสัมพันธ์การผลิตสื่อจากนานาประเทศ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค (ASEAN Wisdom CO-production Forum & Workshop 2019) หรือ โครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน นำร่องงานโครงการร่วมผลิตสารคดีเชิงพหุวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเซียและกลุ่มประเทศอาเซียน รวม 12 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว ภูฐาน มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์  เกาหลีใต้ และประเทศไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาตามวิถีอาเซียนที่มีความสำคัญต่อการเคารพวิถีธรรมชาติและการสร้างความยั่งยืนโดยนายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดโครงการฯ เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560-2564ของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เป็นแนวร่วมในการรณรงค์ การรู้เท่าทันภัยสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคม การเลือกเสพสื่อที่เหมาะสม การแจ้งเตือน และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจ และเป้าหมายสำคัญ ที่ช่วงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม การดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมผลิตสื่อสารคดี ผ่านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และสถาบันการผลิตสื่อจาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการนำร่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อสารคดี และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อและผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อจากนานาประเทศ เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านจาก ๑๒ ประเทศ และนำเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติ ผ่านสถานีโทรทัศน์พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ และ/ หรือการเผยแพร่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ระดับภูมิภาค


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53