อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

รมว.ทส. เปิดประชุม Thailand Parks Congress

ทปษ.รมว.ทส.”ยุทธพล “ เปิดประชุม Thailand Parks Congress ยกระดับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล ด้วยการบริหารคนและใช้เทคโนโลยี จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

วันนี้  ( 16 กันยายน 2562 ) นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล Thailand Parks Congress โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร
 


สำหรับการยกระดับพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้าน "ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญโดยตรงต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ และมาตรการการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงและบังคับในกฎหมายอย่างเป็นธรรม
 


ปัจจุบัน กรมอุทยานได้นำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Patrol System ที่นำเทคโนโลยีโดรนและกล้องตรวจจับภาพติดตั้งแนวป่าช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยาน การใช้โดรนพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันไฟป่า ซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง หรือ ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า Smart Early Warning System ที่มีระบบกล้องเซนเซอร์เตือนภัยช้างป่าก่อนลงมาทำลายพื้นที่เกษตรกรรม ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 

 
โดยหลังพิธีเปิดประชุม นายยุทธพล ได้เดินชมนิทรรศการของกรมอุทยานที่แสดงข้อมูลผลงานและเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน และได้ทดลองผลิตชามจากใบตองและเยื่อหยวกกล้วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กรมอุทยาน ทำงานให้ความรู้แก่ประชาชนที่ค้าขายรอบอุทยาน ตามนโยบายลดขยะพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14