อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

ปัญหาบ้านเมืองมีทางแก้ ถ้าทุกฝ่าย'ละอายชั่ว-กลัวบาป'

สัปดาห์นี้สะท้อนปัญหาบ้านเมือง ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำมีความเห็นผิด ไม่ละอายชั่วกลัวบาป ประเทศไทยย่อมสุ่มเสี่ยงถึงกาลพินาศล่มจมในวันข้างหน้า พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ความประมาทในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ คือ การไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณ ชาวพุทธส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเพียงในนามเท่านั้น ซึ่งเป็นการนับถือตามบรรพบุรุษหรือตามๆ กันมา จึงมีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างผิดๆ อาทิ เชื่อง่าย ไม่มีเหตุผล ถือมงคลตื่นข่าว งมงายในไสยศาสตร์

การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวพุทธส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่อามิสบูชา ซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมและเคารพสักการะด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ เพื่อหวังได้บุญกุศลและอธิษฐานขอให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการตามความโลภที่มีอยู่อย่างหนาแน่น แต่กลับละเลยปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และมีการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส รักษากาย วาจา ใจให้สุจริต สภาพการณ์ที่ชาวพุทธไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไม่ว่าจะโดยการอ่านหนังสือธรรมหรือการฟังธรรมตามกาลอย่างเหมาะสม จะเป็นเหตุนำไปสู่การมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เมื่อมีการอบรมเจริญปัญญาตามลำดับขั้นและมีการขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง ซึ่งเกิดจากสภาพธรรมฝ่ายดีหรือกุศลธรรมเจริญขึ้นตามกำลังของปัญญาก็จะแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ชัดเจน มีความละอายชั่วกลัวบาปในอกุศลธรรม เพราะมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หาไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตที่เป็นทุกข์อยู่เดิมก็จะมีความทุกข์ทับถมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เนื่องจากมีความไม่รู้ (อวิชชา) ในความจริงแท้ (สัจธรรม) ตามหลักไตรลักษณ์ ได้แก่ ความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความทุกข์ (ทุกขัง) ความไม่ใช่ตัวตน (อนัตตา)เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ของชาวพุทธที่เข้าใจว่าการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นเรื่องของผู้ไม่มีอะไรจะทำ มีปัญหาชีวิตหรือผู้ที่อยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง แต่แท้จริงแล้วหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาอย่างถูกต้องย่อมจะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว ชีวิตการศึกษา ชีวิตการทำงาน ตลอดจนชีวิตในสังคมต่างๆ กุศลจิตและกุศลเจตนาย่อมนำความสงบและความสุขแก่ตนและผู้อื่นปัญหาของชาติบ้านเมืองในทุกวันนี้มีมากมายเหลือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประชากรของประเทศกว่าร้อยละ 95 เป็นชาวพุทธ ฉะนั้นชาวพุทธจึงมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง การที่มีความเห็นถูก มีความละอายชั่วกลัวบาป เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญมั่นคงและนำประชาชนไปสู่ความเจริญผาสุกสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยในขณะนี้ คือ ตราบใดที่ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำมีความเห็นผิดและไม่ละอายชั่วกลัวบาปมีปริมาณมากขึ้น กระทำการทุจริตต่างๆโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดี กระทำแต่ในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ตนและพวกพ้องต้องการตามไฟกิเลสที่คุโชนอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยย่อมมีความสุ่มเสี่ยงถึงกาลพินาศล่มจมในวันข้างหน้า.

……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”  
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 297