อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ปลัด อว.ผลักดันโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ปลัด อว. สั่งอุทยานวิทย์ภูมิภาคลุยขยายเครือข่ายเพิ่ม ผลักดันโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ขจัดความจน ลดเหลื่อมล้ำ อนุมัติ” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เป็นแม่ข่าย อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.15 น.

รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า การทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะไม่ทำงานเพียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เน้นเรื่องของสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลายอีกทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะต้องขยายเครือข่ายซึ่งจากเดิมมีเพียง 11 มหาวิทยาลัย และ 2 ราชภัฏ เท่านั้น โดยจะต้องดึงมหาวิทยาลัยและราชภัฏเข้ามาเป็นเครือข่ายใน 10 ภูมิภาคของประเทศและผลักดันให้เกิดโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) คือ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ให้เพิ่มอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากเดิมมีที่แม่ข่าย 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ และสุรนารี โดยในปีงบประมาณ 2563 จะมีการก่อสร้างอาคารอำนวยการใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในอนาคตให้ดำเนินการเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้เน้นเรื่องข้าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เน้นเรื่องทะเล เป็นต้นรวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ที่ต้องการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ และมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม เช่น เรื่องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร โดยมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เช่น การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เช่น นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ขจัดความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบแม่นยำ เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15