อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563

SACICT เปิดเวที "SACICT Craft Trend Talk"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ลั่นฆ้อง SACICT Craft Trend Talk ” เชิญ Speakers วงการ Craft ระดับนานาชาติ เปิดมุมมองด้านหัตถศิลป์ไทย รับเทรนด์โลก ปี 2020 อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.

เปิดเผยว่า “การจัดงาน SACICT Craft Trend Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้และสามารถต่อยอดความรู้และ แนวคิดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานหัตถศิลป์ระดับสากล เพื่อนำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนา งานศิลปหัตกรรมในมิติใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม”
 


ไฮไลท์หลัก ของงานคือการรวมตัวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการ Craft ระดับนานาชาติ ที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิด และข้อมูลแนวโน้มงานหัตถศิลป์ภายใต้ธีม “From Root to Route” หรือการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์จากรากฐานภูมิ ปัญญา เพื่อต่อยอดหนทางใหม่สู่สากล ซึ่งจากผลการวิจัยชี้ว่า “อัตลักษณ์ไทย” คือเรื่องราวที่เป็นรากของไทย มีทั้งความ สนุกสนาน ความหลากหลาย หรือเรื่องเล่าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ขายได้และเป็น ที่ต้องการในตลาดสากล
 


สำหรับหัวข้อของการบรรยายที่สำคัญในงาน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูล Craft Trend 2020 ที่ SACICT ได้ทำการวิจัยแนวโน้มงานหัตถกรรมในศักราชหน้าแล้ว ยังเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Crafts ที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศ เป็นการรวบรวมแนวคิดจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ของ Speakers แต่ละคน ซึ่งแต่ละหัวข้อที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาแบ่งปันล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อให้ ผู้ฟังได้เห็นและเข้าใจถึง Craft Trend ปี 2020 อย่างชัดเจน“ที่ผ่านมา SACICT ได้ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในหลากหลายมิติ มีการวิจัย แนวโน้มงานศิลปหัตถกรรมในอนาคต หรือ SACICT Craft Trend  ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ในแต่ละปี ซึ่งนอกจาก SACICT จะนำผลการวิจัยนี้ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในรูปต่าง ๆ หลายช่องทาง เช่น Booklet และ E-book Craft Trend งานสัมมนาต่างๆ และสื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ แล้ว SACICT ยังนำผล การวิจัยไปพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่ตรงกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และยังได้นำผลการวิจัย Craft Trend ในแต่ละปี ไปเป็นโจทย์ในการพัฒนางานด้านการออกแบบงานนวัตศิลป์ใหม่ ๆ ภายใต้โครงการประกวดต่าง ๆ อาทิ Innovative Craft Awards และ Craft The Future รวมถึงการนำไปใช้ในเป็นธีมในการจัดกิจกรรมทาง การตลาดให้สอดคล้องกับ Craft Trend ในแต่ละปีซึ่ง Craft Trend ยังถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ -การเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นโจทย์ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ศิลป หัตถกรรม  นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในงานศิลปหัตถกรรม อันเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาดในปัจจุบัน  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต นักออกแบบ ที่คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อเป็นหลัก  เป็นการจุดประกายให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ที่สำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมหัตถศิลป์ไทยเข้าสู่ตลาดได้อย่างโดดเด่น และตรงตามความต้องการโดยเฉพาะตลาดโลก” นางอัมพวันฯ กล่าวปิดท้าย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17