อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

''กองทุนแม่ของแผ่นดิน"แก้ไขปัญหายาเสพติด

งานมหกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน หมู่บ้านและชุมชน พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น.

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 23,399 แห่ง โดยกิจกรรมสำคัญคือพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล ”นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี มีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี ขยายเครือข่ายการดำเนินงานจากหมู่บ้านสู่ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัด จนถึงระดับภาค โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานมุ่งเน้นสร้างเครือข่าย ขยายพลังความรัก ความสามัคคี รู้จักเสียสละก่อให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศได้มีการนำดอกผลจากการต่อยอดขยายกองทุนฯมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง สำนักงานป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแสยาเสพติด โทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20