อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครองอบรมปลัดอำเภอ รองรับการสืบสวนแบบ 4.0

อบรมเพิ่มขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายแก่ปลัดอำเภอทั่วประเทศ รับรองการสืบสวนแบบ 4.0 โดยวิทยากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นนำของประเทศ อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.22 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้สำนักการสอบสวนและนิติการ ร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนฯ ประจำปี 2562 โดยวิทยากรชั้นนำของกระบวนการยุติธรรมไทย ทั้งศาล อัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งการสืบสวน และการสอบสวนอาญา เตรียมความพร้อมอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจบลงไปแล้ว 1 รุ่น สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 27 ก.ค.62 (2 เดือน) ที่วิทยาลัยการปกครอง ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้กับปลัดอำเภอ จำนวน 60 คน และข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 คน รวม 65 คน โดยฝึกตั้งแต่การสืบสวนหาข่าว การจัดทำรายงานการสอบสวน ฝึกยุทธวิธีการตรวจค้น/จับกุม การขอหมายอาญา ทำบันทึกการจับกุม การทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา และการลงพื้นที่จริงเพื่อทำการจับกุม/สอบสวนคดีอาญาในสถานการณ์จริง (Action Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองให้สามารถปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน หรือบูรณาการในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความเป็นธรรมในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยการฝึกอบรมในปีนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อต่อต้านอาชญากรรมในโลก 4.0 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นหมวดวิชาดังต่อไปนี้

 

1.หมวดวิชาการสืบสวนหาข่าว การฝึกการอบรมในส่วนของการฝึกสืบสวนหาข่าวที่นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาถ่ายทอดวิธีการใช้และนำโทรศัพท์หรือแอะพริเคชั่นต่างๆ มาช่วยในการแสวงหาข่าวและทำการสืบสวน การสืบสวนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค การสืบสวนเพื่อการอำพราง (Undercover) และนำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาพิสูจน์ทราบจากแหล่งข่าวกิ่งเปิด ซึ่งโดยปกติแล้วข่าวสารดังกล่าว ไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลได้ ถือเป็นทักษะสำคัญที่พนักงานฝ่ายปกครองควรจะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะการสืบสวน นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการสืบสวนสวนด้วยวิธีสะกดรอยต่างๆ การฝึกทักษะสังเกตจดจำ การสำรวจสถานที่ การเฝ้าจุดสังเกตการณ์ โดยใช้ทักษะประสบการณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการสืบสวนมารายงานผู้บังคับบัญชาในรูปแบบของรายงานการสืบสวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาต่อไป ว่าจะยุติเรื่องราวหรือดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.หมวดวิชาการฝึกทางยุทธวิธีและหมวดวิชาการจับกุมปราบปราม  สำหรับหมวดวิชาการฝึกทางยุทธวิธี ถือเป็นหมวดวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รหัส DOPA S.W.A.T. ร่วมกับวิทยากรจากส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ D.S.I. โดย พ.ต.ท.สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพิเศษและคณะ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักเรียนทุกคน จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ กฎแห่งการใช้กำลัง หลักจิตวิทยา และทฤษฎีสภาวะจิตใจของผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่กระทำผิด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าควบคุม จับกุม ปราบปรามบุคคลที่กระทำผิดตามหลักยุทธวิธีสากล งกฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน และพื้นฐาน การใช้อาวุธปืนในระบบต่อสู้ ตามหลักสากล ตั้งแต่การยืนที่ถูกต้อง การจับปืน การเล็ง การยิง ฯลฯ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้กล้ามเนื้อจดจาในท่วงท่า การถือ การใช้ ซึ่งจะต้องมีลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง น่าเกรงขาม เมื่อปฏิบัติงานจริง ที่สำคัญ หมวดวิชาการฝึกทางยุทธวิธี ยังได้บรรจุวิชาต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จริง ไม่ว่าจะเป็น การเผชิญเหตุและยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายจากเจ้าหน้าที่ (Officer Survival and Tactics หรือ O.S.T.) , การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarter Battle หรือ C.Q.B.) ,การหยุด/การควบคุมผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (Vehicle Stop and Occupants หรือ V.S.O.C.) รวมถึงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามหลักยุทธวิธีสากล ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์และใส่โจทย์ปัญหาเข้ามา เพื่อให้นักเรียน ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่จริงอีกด้วย3.หมวดวิชาการสอบสวน ในหมวดวิชานี้ได้มีการพัฒนาขอบเขตการศึกษา ให้เหมาะสมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองใน 3 มิติ คือ มิติในด้านทฤษฎี มิติในด้านการปฏิบัติ และมิติในด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสอบสวนที่ดีโดยในเนื้อหาการบรรยายได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ตัวอย่างเช่นหลักกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา หน้าที่ธุรการ ทางคดีต่าง ๆ การลงบันทึกประจำวัน การจัดเก็บของกลาง การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาและการตรวจสอบประวัติอาชญากร การให้ประกันตัว การส่งสำนวนการสอบสวนและตัวผู้ต้องหา การรายงานผลการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การจัดทำสถิติของคดี การจัดเวรพนักงานสอบสวนและเสมียนคดี รวมถึงการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เป็นต้น

ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเริ่มมีความเข้าใจพื้นฐานของการทำสำนวนคดีแล้ว จะมีวิชาที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการทำสำนวนคดีประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่คดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง (คดีที่มีอัตราโทษ อย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นคดีหลัก ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เช่น คดีโรงแรม คดีร้านค้าของเก่า เป็นต้น ในขั้นตอนต่อมา เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเริ่มเกิดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการทำสำนวน การสอบสวนคดีมากขึ้นแล้ว จะเป็นการฝึกทำสำนวนคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัด (คดีที่มีอัตราโทษสูงกว่าในเขตอำนาจศาลแขวง) โดยใช้เวลาฝึกภาคปฏิบัติ 5 วันเต็ม เริ่มตั้งแต่การตั้งรูปคดี การสอบสวนผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้เอง แล้วจึงนำมาพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อทำรายงานการสอบสวนคดีสรุปความเห็นควรสั่งฟ้องหรือเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา โดยให้ฝึกปฏิบัติ การทำสำนวนคดีตั้งแต่ขั้นตอนการรับคดีจนถึงการเรียงสำนวนการสอบสวนเพื่อนำส่งพนักงานอัยการ4.การศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ สุดท้ายในส่วนของการศึกษาดูงานปีงบประมาณนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ให้แนวทางไว้ว่าอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เรียนรู้การทำงานจริงๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับ อ.เมืองชลบุรี และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 – 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อได้ใช้ทักษะและความรู้ ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครองต่อไป ซึ่งผลการปฏิบัติ คือ 1.จับกุมและสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ประกอบการค้าของเก่าไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ร้าน ในข้อหาประกอบธุรกิจค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ เจ้าหน้าที่จึงทำการเปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง อ.ศรีราช ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฏหมาย และข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยมิได้รับอนุญาตฯ ซึ่งศาลแขวงชลบุรีพิพากษาปรับผู้ประกอบการ จำนวน 2,000 บาท 2.คณะวิทยากรจากอำเภอเมืองชลบุรี และ สน.สก. บรรยายขั้นตอนและวิธีการตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ และค้าของเก่า โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การจัดกำลัง รวมถึงได้ถ่ายทอดเทคนิค และประสบการณ์ ในการตรวจฯ และหลักจากนั้นคณะวิทยากรได้นำผู้เข้าอบรมฝึกการตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ และร้านค้าของเก่าในสถานการณ์จริง 3.คณะผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงาน ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะวิทยาการจากสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นของพนักงานอัยการ ขั้นตอนในการส่งฟ้องคดี การผลัดฟ้องคดี รวมถึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับคดีอาญา จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงาน ที่ศาลแขวงชลบุรี โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี พร้อมคณะบรรยายความรู้กระบวนการในชั้นศาลพร้อมทั้งได้นำคณะผู้เข้าอบรม พาชมขั้นตอนการดำเนินคดีอย่างเป็นระบบโดยปกติทุกปีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะเปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ปีละ 2 รุ่น ๆ ละประมาณ 60-70 คน แบ่งเป็นปลัดอำเภอหรือพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 60 คน และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า จำนวนไม่เกิน 10 คน ปัจจุบันหลักสูตรฯได้ฝึกอบรมปลัดอำเภอให้มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนมาแล้วมากกว่า 3,000 คน และขณะนี้กรมการปกครองกำลังจะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่  30 ก.ค. – 21 ก.ย.62 (2 เดือน) ที่วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และนอกจากนี้กรมการปกครองกำลังจะก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นการเฉพาะต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 88