อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"

กรมป่าไม้พร้อม 4 หน่วยงาน ทส. เข้าร่วมจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่13 ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.

นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่13 ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จัดขึ้นโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

สำหรับกรมป่าไม้ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ  พร้อมทั้งดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้แนวเขตได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่กลับไปบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง จ.อ่างทอง เป็นโครงการที่ช่วยประชาชนได้ฝึกอาชีพภายในฟาร์มด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในครอบครัว อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหาร ธนาคารอาหารชุมชนราคาถูก

นางอำนวยพร กล่าวต่อว่า สำหรับงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมป่าไม้ จะเข้าร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สร้างสุขปวงประชา งานด้านการป่าไม้ โดยจำลองเรือนอีสานเหนือสำหรับจัดแสดงนิทรรศการไว้ 3 โซน ดังนี้โซนที่ (1) สืบสาน รักษา ต่อยอด จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานป่าไม้ที่ยั่งยืน จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

โซนที่ (2) สร้างสุขปวงประชา เป็นการจัดแสดงนิทรรศการในการดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) “นาแห้วโมเดล” จ.เลย ในการส่งเสริมปลูกป่าในโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่กรมป่าไม้ได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาปลูกป่าควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  มีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซื้อหากลับไป เช่น กาแฟ และแมคคาดิเมีย

โซนที่ (3) คลินิกป่าไม้ กรมป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ ป่าชุมชน และการขออนุญาต พร้อมทั้งเตรียมกล้าไม้มีค่าคุณภาพดีและกล้าไม้ที่ให้ดอกสีเหลือง สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 ต้น อาทิ ต้นสัก  พะยูง  ยางนา  เหลืองเชียงราย ราชพฤกษ์ และทองอุไร เพื่อนำกลับไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 89