อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

จากน้ำพระราชหฤทัยร.10 เป็นรพ.สมเด็จพระยุพราช

น้ำพระราชหฤทัยทั่วหล้า...จากพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข “ในหลวงรัชกาลที่ 10” ผู้ทรงก่อตั้ง “รพ.สมเด็จพระยุพราช” เพื่อช่วยคนจนในถิ่นกันดารรวม 21 แห่งทั่วประเทศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.


นับเป็นอีกห่วงเวลาสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าจะได้ร่วมกัน และต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 ก.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

โดยเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลากหลายพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการต่างประเทศ ด้านการบิน ด้านการทหาร และอีกหนึ่งด้านที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ในตอนนั้นปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร เพราะเมื่อราว ๆ 40 กว่าปีก่อน ชายแดนประเทศไทยนับได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงจากการก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ และยังเป็นด่านแรกที่เป็นเขตการกักกันโรค พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องด้วยพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพสกนิกรทุกคนให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกันโรงพยาบาลแห่งนี้ หรืออักษรย่อ รพร. เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป) มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจำนวนเตียง 30-200 เตียง ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งด้วยกัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว อ.ปัว จ.น่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทหาร ตำรวจ และพลเรือนได้อย่างกว้างขวาง จึงทำให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างในการขยายโรงพยาบาลฯ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นและได้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นตามลำดับ

ดั่งเช่นพระราชดำรัสของพระองค์ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2522เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ความว่า...

“...ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่ง ปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน...”
..................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย "ทวีลาภ บวกทอง"
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : วิกิพีเดีย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63