อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

'อ่างเก็บน้ำเบตง'แหล่งน้ำหนุนเศรษฐกิจแดนใต้

กรมชลประทาน เร่งติดตามโครงการก่อสร้าง "อ่างเก็บน้ำคลองเบตง" หากแล้วเสร็จช่วยบรรเทาอุทกภัย เพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.56 น.


โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบ ด้วยการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยยกอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

แต่ ณ วันนี้อำเภอเบตง จ.ยะลา ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ ชาวมาเลเซีย เดินทางผ่านชายแดนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก


 
เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ภายใต้การสั่งการของ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านสวนแป๊ะหลิม เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ซึ่งโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 11.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเดือนละ 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ และระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำอีกด้วย


 
นายเฉลิมเกียรติ กล่าวหลังจากลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการว่า กรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อม การสำรวจ และออกแบบ อีกทั้งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญพื้นที่แห่งนี้ เพราะว่าอีกไม่นาน จะมีสนามบินที่นี่ อีกทั้ง อ.เบตง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม หากที่นี่มีน้ำ ก็จะสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจุบันได้มีการเจรจากับเจ้าของที่ดินในการเลื่อนจุดก่อสร้าง และเจ้าของที่ดินได้ยินยอมให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%