อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ยุติธรรมประจวบฯ จัดโครงการ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบฯ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ความรู้เข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ป้องกันปัญหาเด็ก-เยาวชนหลงกระทำผิด จนเสียโอกาสทางการศึกษา พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.59 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางวิภาภรณ์ อังศุยานนท์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมี นายปิยชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สนง.ยุติธรรมจังหวัด กล่าวรายงาน มี นายพัฒสิน นองนุช หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ น.ส.มัฑนีย์ ศรีนาค ผอ.โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากรจาก สนง.ยุติธรรมจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม 

นางวิภาภรณ์ ผอ.สถานพินิจฯ กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่ จ.ประจวบฯ ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ได้ร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านคลองชายธง เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลัก สถาบันแรกที่ใกล้ชิดเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้เป็นคนดี ควบคู่กับการเป็นคนเก่ง ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ หรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิด สามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำความผิด และเพื่อเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย อีกทั้งเพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนไม่ให้กระทำผิด เพราะเมื่อกระทำผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ย่อมก่อให้เกิดผลเสียมากมาย ทั้งต่อเด็กและเยาวชนเอง เช่น การเสียโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเอง ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม รู้สึกว่าคุณค่าในตนเองถูกลดทอน อีกทั้งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการด้านการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ เคยอยู่ในระบบสถานศึกษา แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน ดังนั้น นักเรียนในสถานศึกษาจึงควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการออกจากระบบการศึกษา อันเป็นความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สามารถลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ย่อมทำให้สังคมมีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง และมีความพร้อมในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28