อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

จีนกับแม่น้ำโขง

ฝ่ายจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือต่อไปกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ผ่านกลไก ความร่วมมือแม่น้ำลานช้าง-แม่น้ำโขง พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น.


แถลงการณ์โดยนางหยาง หยาง โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ว่าด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับจีนในปัญหาแม่น้ำโขง

1. เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขง ซึ่งเชื่อมจีน ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อย่างแน่นแฟ้น จีนได้ทุ่มกำลังในการผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียวไร้มลพิษ “อนุรักษ์ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเสมือนการปกป้องดูแลลูกตา ปฏิบัติต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเสมือนการปฏิบัติต่อชีวิต” และเข้าร่วมความร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วยแนวความคิดดังกล่าว ทั้ง 6 ประเทศได้สร้างศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน “แผนโครงการแม่น้ำลานช้าง-แม่น้ำโขงสีเขียวไร้มลพิษ” และ “แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำระยะ 5 ปี” ระหว่างปี 2561 ถึง 2565

2. เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “การระเบิดแก่งหิน” งานเตรียมล่วงหน้าโครงการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงระยะที่สอง ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) ได้เริ่มดำเนินการระหว่างปี 2559 ถึง 2560 ตามความเห็นพ้องต้องกันของรัฐบาลจีน ไทย เมียนมา และลาว โดยผู้เชี่ยวชาญของทั้ง 4 ประเทศได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมของโครงการภายใต้เงื่อนไขบังคับ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางภูมิ ศาสตร์ธรรมชาติแม่น้ำลานช้าง-แม่น้ำโขง โดยงานเตรียมล่วงหน้าได้เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้งเอ็นจีโอด้วย แต่จนถึงปัจจุบันทั้ง 4 ประเทศยังไม่มีแผนเดินหน้าอย่างเป็นทางการ

3. เกี่ยวกับบทบาทของสถานีกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้นบันได การเกิดภัยแล้งและภัยน้ำท่วมบ่อยในลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันนี้ เป็นปรากฏการณ์อากาศผิดปกติในขอบข่ายทั่วโลก การที่ฝ่ายจีนสร้างเขื่อนแบบขั้นบันไดตามแม่น้ำลานช้าง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยน แปลงของอากาศ สถานีกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้นบันไดนั้นปล่อยน้ำในหน้าแล้ง กักเก็บน้ำในหน้าฝน ซึ่งจะเป็นการ “ปรับลดน้ำท่วม เพิ่มน้ำหน้าแล้ง” ต่อแม่น้ำโขง หลังการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำที่ไหลออกนอกประเทศของแม่น้ำลานช้างได้เพิ่ม 70% ในหน้าแล้ง และลดลง 30% ในหน้าฝนเมื่อเทียบกับสภาพแบบธรรมชาติเดิม

4. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอุทกวิทยา (Hydrological information) ในฐานะประเทศแม่น้ำโขงตอนบน ฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างสูงแต่ต้นจนปลายต่อความห่วงใยและความต้องการของประเทศแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยได้รักษาการติดต่อสื่อสารกับประเทศแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างแน่นแฟ้น และทุ่มกำลังดำเนินความร่วมมือในด้านการแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยากับประเทศที่เกี่ยว ข้อง ฝ่ายจีนเริ่มให้ข้อมูลอุทกวิทยาแม่น้ำลานช้างในหน้าฝนแก่ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม 4 ประเทศผ่านคณะกรรมการแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี 2546

ดื่มน้ำแม่น้ำสายเดียวกัน ร่วมชะตากรรมแบ่งปัน” การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างปราศจากมลพิษ ประสานงานกันและยั่งยืนนั้น ต้องการความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเข้าใจกันและกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การกระชับความร่วมมือกัน การคำนึงถึงความห่วงใยของกันและกัน การบูรณาการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ดี ฝ่ายจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือต่อไปกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ผ่านกลไก ความร่วมมือแม่น้ำลานช้าง-แม่น้ำโขง (LMC) คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแม่น้ำโขง เพื่อที่จะทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นแม่น้ำแห่งมิตร ภาพ แม่น้ำแห่งความร่วมมือ และแม่น้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง.”
...............
เลนซ์ซูม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 112