อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

นครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น.

เมื่อเร็วๆนี้  ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี นำกล่าวปฏิญาณตน และเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม 1,000 คน นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี ป้องกันจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติรัฐบาลจึงมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะลดปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และการพัฒนาประเทศศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัวสังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัย และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ประพฤติ อรรฆธน  ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ออนไลน์  จ. นครปฐม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%